Podanie

Podanie o przyjęcie na studia magisterskie w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie

Witamy w Systemie rekrutacji do Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie

Kandydaci w procesie rekrutacji wypełniają trzy dokumenty : * podanie o przyjęcie na studia * kartę kandydata na studia * ankietę

I. Podanie Do JM Rektora Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie Prof. WSEWS dr Jacka Dembińskiego o przyjęcie na studia magisterskie w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie

Prosimy wybrać
Status IPN obowiązuje każdego studenta, który zostaje przyjęty na semestr wyższy niż pierwszy.
W przypadku wybrania opcji TAK należy dostarczyć zaświadczenie z klubu lub pracy, które będzie podstawą do przyznania statusu IPN W przypadku wybrania opcji NIE proszę wpisać brak
Wybierz plik Zmień Usuń
Dane osobiste
Wybierz zdjęcie Zmień Usuń
W przypadku posiadania dwóch imion, należy podać oba
Adres zameldowania

Pozostałe dane

Odpowiedź TAK lub NIE dotyczy cudzoziemców

Ukończyłam/łem uczelnię licencjacką

II. Karta kandydata na studia magisterskie

Wybierz plik Zmień Usuń

Znajomość języków obcych

III. Ankieta

IV.DEKLARACJA WYBORU SPECJALNOŚCI NA STUDIACH MAGISTERSKICH EWS.

Dziękujemy za wypełnienie podania, karty kandydata i ankiety - aby przesłać naciśnij poniżej - wyślij podanie

Klauzula Informacyjna- Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie informuje: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie, ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa; 2. W sprawie pytań w związku z przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: do@ews.edu.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia prawidłowego procesu rekrutacji, realizacji zadań, obowiązków i uprawnień wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; 4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych; 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane; 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: a)osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych; b)podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające); 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 10 lat po zakończeniu procesu rekrutacji w przypadku przyjęcia na studia zgodnie z tokiem realizacji studiów, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat; 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Edukacja w Sporcie, ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa, w celach postępowania rekrutacyjnego na studia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Edukacja w Sporcie, ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa w celach przyszłych postępowań rekrutacyjnych na studia, organizowanych na przestrzeni kolejnych 2 lat, licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym jest wyrażana zgoda.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Edukacja w Sporcie, ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem środków komunikacji tradycyjnej oraz elektronicznej.