Podanie

Podanie o przyjęcie na studia licencjackie w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie Instytut Bielsko-Biała

Witamy w Systemie rekrutacji do Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie

Kandydaci w procesie rekrutacji wypełniają trzy dokumenty : * podanie o przyjęcie na studia * kartę kandydata na studia * ankietę

I. Podanie Do JM Rektora Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie Prof. WSEWS dr Jacka Dembińskiego o przyjęcie na studia licencjackie w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie w Bielsku-Białej

Status IPN obowiązuje każdego studenta, który zostaje przyjęty na semestr wyższy niż pierwszy.
W przypadku wybrania opcji TAK należy dostarczyć zaświadczenie z klubu lub pracy, które będzie podstawą do przyznania statusu IPN W przypadku wybrania opcji NIE proszę wpisać brak
Wybierz plik Zmień Usuń
Dane osobiste
Wybierz zdjęcie Zmień Usuń
W przypadku posiadania dwóch imion, należy podać oba
Adres zameldowania

Pozostale dane

Odpowiedź TAK lub NIE dotyczy cudzoziemców

Ukończyłem/łam szkołę ponadgimnazjalną/średnią

II. Karta kandydata na studia

Wybierz plik Zmień Usuń

Znajomość języków obcych

III. Ankieta

Dziękujemy za wypełnienie podania, karty kandydata i ankiety - aby przesłać naciśnij poniżej - wyślij podanie

Klauzula Informacyjna- Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie informuje: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie, ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa; 2. W sprawie pytań w związku z przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: do@ews.edu.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia prawidłowego procesu rekrutacji, realizacji zadań, obowiązków i uprawnień wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; 4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych; 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane; 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: a)osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych; b)podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające); 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 10 lat po zakończeniu procesu rekrutacji w przypadku przyjęcia na studia zgodnie z tokiem realizacji studiów, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat; 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Edukacja w Sporcie, ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa, w celach postępowania rekrutacyjnego na studia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Edukacja w Sporcie, ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa w celach przyszłych postępowań rekrutacyjnych na studia, organizowanych na przestrzeni kolejnych 2 lat, licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym jest wyrażana zgoda.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Edukacja w Sporcie, ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem środków komunikacji tradycyjnej oraz elektronicznej.