Podanie

Przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie w Warszawie

Prosimy wybrać kierunek studiów podyplomowych
Faktura-termin płatności 7 dni (faktura zostaje wysłana poprzez e-mail) Płatność przelewem na rachunek bankowy- wpłaty należy dokonać do wyznaczonej daty na stronie.

Tylko dokonanie opłaty rezerwacyjnej ( zaliczki) gwarantuje uczestnictwo w studiach

Wszystkie dodatkowe informacje do wiadomości osoby przyjmującej zgłoszenie.
Prosimy podać numer indeksu oraz poziom ukończonych studiów.
Przy wyborze wysyłki pobierana jest opłata 15 zł ( płatne z góry na rachunek bankowy )

Klauzula Informacyjna- Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie informuje: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie, ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa; 2. W sprawie pytań w związku z przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: do@ews.edu.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia prawidłowego procesu rekrutacji, realizacji zadań, obowiązków i uprawnień wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; 4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych; 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane; 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: a)osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych; b)podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające); 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 10 lat po zakończeniu procesu rekrutacji w przypadku przyjęcia na studia zgodnie z tokiem realizacji studiów, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat; 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Edukacja w Sporcie, ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa, w celach postępowania rekrutacyjnego na studia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Edukacja w Sporcie, ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa w celach przyszłych postępowań rekrutacyjnych na studia, organizowanych na przestrzeni kolejnych 2 lat, licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym jest wyrażana zgoda.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Edukacja w Sporcie, ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem środków komunikacji tradycyjnej oraz elektronicznej.

Akceptuję Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie

Potwierdzam prawidłowość danych zawartych w niniejszym podaniu oraz fakt iż nie byłam/nie byłem karany sądownie

Posiadam ważne ubezpieczenie od następstw NW

Nie posiadam przeciwwskazań lekarskich do udziału w studiach

Dane osobiste
Wybierz zdjęcie Zmień Usuń
W przypadku posiadania dwóch imion, należy podać oba
Adres zameldowania